Policys

KVALITETSPOLICY

 • Demox AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda entreprenader som vid tillhandahållande av rivnings- och saneringspersonal och i ett långsiktigt företagsperspektiv.

 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

 • I vårt arbete använder vi vedertagna metoder för rivnings- och saneringsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav och branschkrav.

 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer och andra entreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.

 • Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

MILJÖPOLICY

 • Demox AB bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi utför på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

 • Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika rivnings- och saneringsarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

 • Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

 • Vi källsorterar avfall och verkar för en hög återvinningsgrad.

 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare.

 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Kontakta oss

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har andra funderingar?
Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snabbt vi kan!